Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla vialexxie lexxie
1923 efab 500
Reposted fromsarazation sarazation vialexxie lexxie
6673 9e2a 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
2704 3ae0 500
Reposted fromnargle nargle viabeinthe beinthe
8262 6874
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeinthe beinthe
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeinthe beinthe
8830 e5d3 500

bookmania:

bookorithms:

Perfection is a bookstore with cats in it. These adorable felines live at David Mason Books in Toronto, Ontario, Canada.

Felines give more life to bookshops:)

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viairmelin irmelin
1499 9aaf
Reposted fromsassenach sassenach viaosiaka osiaka
Reposted fromposzum poszum viaosiaka osiaka

September 24 2017

5008 f119
Reposted frompffft pffft viaszydera szydera
8622 a8b5 500

positive-memes:

Self-love potion

Reposted fromvariaen variaen viaszydera szydera
7819 7f2e 500
Reposted fromruthieful ruthieful vialexxie lexxie
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viaszydera szydera
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianot-alice not-alice

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu vianot-alice not-alice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl